Để bán một phần lượng Bitcoin/Ethereum bạn có, bạn có thể tạo quảng cáo và chỉ định "Số BTC/ETH tổng cộng" như hướng dẫn bên dưới. 

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng cách sau: 

  • Kích hoạt xác thực 2 bước (nếu bạn chưa thực hiện, bạn có thể xem cách bật xác thực hai bước tại đây)
  • Vào mục "Ví BTC/ETH", sau đó tạo 1 lệnh rút vào địa chỉ cá nhân của bạn bất kì (nhưng đừng xác nhận Authy để duyệt lệnh rút) với số lượng mà bạn muốn giữ. Như vậy, phần số dư trong lệnh rút đó đã bị đóng băng, và bạn chỉ có thể bán tối đa lượng Bitcoin/Ethereum khả dụng của bạn thôi. Hãy nhớ tắt quảng cáo của bạn sau khi bạn đã bán hết lượng bạn mong muốn, khi nào bạn muốn sử dụng lại phần trữ của mình, chỉ cần vào lịch sử rút hủy lệnh rút đó là được. Ví dụ: Bạn có 10 BTC, bạn muốn bán 1 BTC, bạn tạo 1 lệnh rút 9 BTC nhưng đừng xác nhận. 
Did this answer your question?