Bước 1: Chọn BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Bước 2: Chọn loại giao dịch bạn muốn trở về giao diện.
Nếu giao dịch đang được thực hiện và chưa hoàn thành bạn chọn CÁC GIAO DỊCH ĐANG MỞ.
Nếu giao dịch đã hoàn thành hoặc bị huỷ bạn chọn CÁC GIAO DỊCH ĐÃ ĐÓNG.

Bước 3: Nhấn vào mã giao dịch để truy cập vào giao dịch.

Did this answer your question?