Chúng tôi dựa trên điểm tin cậy để xét danh hiệu người bán nhanh và người mua uy tín. Điểm tin cậy lớn hơn 90% bạn sẽ được danh hiệu này.
Chúng tôi tính toán điểm tin cậy tự động tính toán dựa trên thuật toán.
Điểm tin cậy dựa vào các yếu tố sau :
Đối với quảng cáo mua : 

  • Số lượng giao dịch thành công : điểm tin cậy sẽ tăng lên khi bạn giao dịch thành công và giảm xuống khi bạn hủy giao dịch. Vì vậy bạn phải hạn chế hủy giao dịch.
  • Xác minh tài khoản và số điện thoại : điều này là bắt buộc
  • Tuổi tài khoản của bạn : thời gian tính từ lúc bạn mở tài khoản tại Remitano 
  • Xác minh tài khoản xã hội của bạn : liên kết Facebook, zalo, skype... với tài khoản của bạn ở Remitano.

Đối với quảng cáo bán :

  • Hạn chế các giao dịch tranh chấp : giao dịch tranh chấp sẽ làm điểm ttin cậy của bạn giảm đi
  • Phản hồi từ người mua sau khi giao dịch kết thúc : bạn xác nhận giao dịch nhanh chóng thì sẽ được phản hồi tốt từ người mua

Tóm lại bạn chỉ cần hoàn tất nhiều giao dịch thành công và nhanh chóng, hạn chế hủy giao dịch là được.

Did this answer your question?